วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2561
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร ระหว่างถนนเทศบาล 5 กับถนนเทศบาล 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาทำท่อน้ำประปาภายในอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม และเก้าอี้พลาสติก โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สัญญาณไฟกระพริบ) ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว 2 (บ้านลัดกะสัง) เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว 1 (บ้านหนองนกเขา) เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง