วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างทำป้ายสำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง