วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๔ เชื่อมถนนเทศบาล ๑๘ ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 5 (ซอยร้านยายเต็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 4 (ซอยข้าง สวท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๙๐๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 1559 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 14
1  ก.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 3 (บ้านโคกกำนัน)