วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 9 เชื่อมถนนเทศบาล 7 ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทาง ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาเต็นท์และเก้าอี้พลาสติกสำหรับการจัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างทำแผนพับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-8219 สก รหัสครุภัณฑ์ 011-48-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย และน้ำยาเคมีพ่นยุง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง