วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง