วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๑๓๒๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๔๒๓ สก. รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับติดตั้งในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รหัสสายทางท้องถิ่น สก.ถ.๒๐๐๓๑ ถนนเทศบาล ๓๕ ตอนที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ 3 กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็ก ห้ามจับ ปล่อย ให้อาหาร สัตว์น้ำในสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง