วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใน พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใน พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องปั๊มลม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับปิดประกาศการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ขนาด 1.20 x 3.60 เมตร จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8412 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-60-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง