วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค ๖๖๒๑ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด แขวน ขนาด 63,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง