วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้ชั้นโชว์สำหรับวางผลงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อพัดลมโคจรแบบติดผนัง 3 ใบพัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและวางระบบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าออแกนซ่าสีม่วง) สำหรับใช้ในการประดับผ้าระบายตกแต่งบริเวณรั้ว และอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องชั่งตวงวัด ประจำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง