วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๑๕๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 81 - 9465 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มกรองแสง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง