วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2567
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตแยกถนนเทศบาล 6 เชื่อมถนนเทศบาล 8 เชื่อมถนนเทศบาล 10
18  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหารคาวหวาน (ใส่ปิ่นโต) สำหรับโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับโครงการจัดงานวันเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้ โต๊ะพับอเนกประสงค์ เต็นท์ และเครื่องเสียง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง