วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีม่วง บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการส่งกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุ สำหรับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อชุดกีฬา และชุดวอร์ม สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อ(วัสดุสำนักงาน) วัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการบริการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ภายใต้โครงการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างบรรจุถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ สำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุ สำหรับการดำเนินการโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง