เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ทม.สก.ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรค+ตรวจสุขภาพฯ


(21 พ.ย. 60) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อสม. ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมตามกลุ่มวัย ดังนี้ 1. คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป 2. คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี อายุ 30-70 ปี 3. คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี 4. ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปี) ให้นำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุมาด้วย 5. ตรวจฟันในผู้สูงอายุและให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก 6. ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร โดยวันนี้ออกเคลื่อนที่ ณ ชุมชนเมืองย่อยที่ 14 (บ้านลัดกะสัง)