เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 3/2558


(21 ก.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรี นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ และนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 โดยมีเรื่องพิจารณา 1. โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน 2. โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการปั่นจักรยานศึกษาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ 3. โครงการหมู่บ้านต้นแบบ พัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 4. โครงการค่ายแกรนนำเด็กสุขภาพดีสู่ประชาคมอาเซียน 5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ปีงบประมา พ.ศ.2558