เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสระแก้ว


เมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับผังเมืองจัดประชุมเพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสระแก้วเป็นระบบการตรวจสอบและตัดสินใจว่าผังเมืองรวมที่ใช้บังคับอยู่ยังสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของชุมชนได้อยู่หรือไม่ ซึ่งการประเมินผลจะทำการสรุปผลจากการติดตามผังรายปีมาวิเคราะห์กับประชากร เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายด้านต่างๆ เพื่อตัดสินความเหมาะสมและการบรรลุผลตามเป้าหมายที่ผังวางไว้ ซึ่งจะเป็นเหตุผลนำไปสู่การขยายอายุการใช้บังคับผังหรือปรับปรุงผังต่อไป 
โดยเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว สำนักโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้เก็บข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาต่างๆ 
ผังเมืองรวมเมืองสระแก้วประกอบด้วย พื้นที่ในเขต ต.ท่าเกษม ต.สระแก้ว ต.สระขวัญ ต.ศาลาลำดวน และต.หนองบอน การประชุมหารือครั้งนี้หวังผลเพื่อมีแนวทางการปฏิบัติการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน