กองสวัสดิการสังคม : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
พนักงานเทศบาล
 

 

นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวอัจฉรา คำสิงนอก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 
 

 

 นางอาทิชา พรมพิลา
 
 นางสาวกัลญารัตน์ จารย์หมื่น
 เจ้าพนักงานธุรการ
 
 นักพัฒนาชุมชน
 

   นางสาวสุพัตรา ชมภูเคน


นักพัฒนาชุมชน