กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อำนาจ - หน้าที่
 
 
1 ) งานธุรการ หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
            1. งานธุรการ
            2. งานสารบรรณ
            3. งานการเงิน
            4. งานข้อมูลและสถิติทั่วไป
            5. จัดทำแผนปฏิบัติงาน/รายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนกองสวัสดิการสังคม
            6. อำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม
            7. การติดต่อ/การประสาน/กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            8. จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
            9. จัดทำบัญชีควบคุมงบประมาณ
            10. งานการเงิน/การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณกองสวัสดิการสังคม
            11. จัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติอื่น ๆ
            12. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุกองสวัสดิการสังคม
            13. งานประชาสัมพันธ์
            14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

2 ) งานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
            1. งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
            2. จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการสังคมสงเคราะห์
            3. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
            4. งานถ่ายโอนตามภารกิจ ( การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ )
            5. งานตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
            6. งานตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ
            7. รายงานผลการเสียชีวิต/การย้ายที่อยู่ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
            8. งานสำรวจ/จัดทำข้อมูล ผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
            9. ประสานการดำเนินงานด้านการสังคมสงเคราะห์/ด้านสวัสดิการชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            10. รายงานสภาพปัญหาความเดือดร้อนกรณีผู้ประสบความเดือดร้อน
            11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมาย

3 ) งานพัฒนาชุมชน หน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
            1. การสำรวจข้อมูล
            2. จัดทำแผนงาน/โครงการ
            3. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชน
            4. เป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน
            5. ส่งเสริมประชาชนให้มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน
            6. ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
            7. ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น
            8. อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
            9. ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ
            10. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
            11. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงาน
            12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย