กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561                  (1 พ.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 โดยกองสวัสดิการสังคม ในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่องการคุ้มครองและสร้างภูมิคุัมกันสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอนการตีกลองยาว) เป็นอันเสร็จกิจกรรม ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว