กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน                  (31 มี.ค. 60) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตีชุมชน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมในพิธีเปิด  ณ โรงแรมธนาสิริโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเพิ่มความรู้ สร้างทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อสร้างทักษะ เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
3.เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม
4.เพื่อพัฒนาแนวความคิด การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สตรีชุมชน