กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2559                  (20 มิ.ย.59) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้สตรีมีการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้ว มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (ชั้น3) เทศบาลเมืองสระแก้ว