กองสวัสดิการสังคม ฯ : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สสูงอายุ ประจำปี 2562                  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การบริหารงานนำโดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นำคณะผูัสูงอายุรุ่นแรกศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรม 1. ศึกษาดูงานการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
2. ศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และ 3. ศึกษาดูงานการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสรุปผลการศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และเทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี