เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา

กระดานเสวนา


ขอรับการสนับสนุน

อยากสอบถามว่าพอดีมีบ้านอยู่ในเขตเทศบาลแต่ยังไม่มีถนนลาดยางเนื่องจากว่าที่ดิน***กครึ่งหนึ่งยังไม่เป็นทางสาธารณะแต่ตอนนี้ทางเข้าบ้านมันเละและเป็นหลุ่มเป็นบ่อมากเลยอยากขอให้เทศบาลช่วยเหลือถมดินลูกรังให้หน่อยได้ไหมค่ะ คือเดินทางเข้าบ้านลำบากมากค่ะ

โดยคุณ นวพรรษ (118.173.247.65) [14-09-2021 13:36]โดยคุณ เทศบาลเมืองสระแก้ว (192.168.100.48,) [23-09-2021 11:44] #19 (1/2)

เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอให้คุณนวพรรษ ติดต่อได้ที่กองช่าง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร 037-241491 ต่อ 22

Error5