เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ศูนย์วิทยาศาตร์การกีฬาและลานกีฬา

กระดานเสวนา


ขออนุญาตก่อสร้าง

ผมจะขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องทำอย่างไรบ้างครับ

โดยคุณ พิสิษฐ์ Mail to พิสิษฐ์ (182.53.201.91) [29-06-2020 11:03]โดยคุณ เทศบาลเมืองสระแก้ว (192.168.100.64,) [29-06-2020 11:17] #2 (1/2)

ในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ให้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องยื่นขออนุญาตต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตดังนี้
1.แบบฟอร์มคำขออนุญาต แบบ ข.1 (มาขอรับได้ที่เทศบาล)
2.แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด (ผู้ขอต้องนำมาเอง)
3.รยการคำนวน (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรออกแบบ (กรณีที่เป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกบวิชาชีพ) จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก โดยเจ้าของที่ดินเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
6.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) จำนวน 1 ฉบับ (มาขอรับได้ที่เทศบาล)
7.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เซนติเมตร) หรือใช้ผนังร่วมกัน จำนวน 1 ฉบับ
8.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผุ้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน จำนวน 1 ฉบับ
9.หนังแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) จำนวน 1 ฉบับ
10.หนังสือมอบอำนาจพร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
11.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

Error5