เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
....................................................
 
                    ตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น
 
                    บัดนี้ เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2559