เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
------------------------------------------

                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน โดย บริษัท สยามนิสสันสระแก้ววัฒนา จำกัด เป้นผู้ขาย ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 15/2559 (สอบราคา) ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวน 785,000.-บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 12 กันยายน 2559 นั้น

                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น.

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2559