เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลงการสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประจำเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงการสอบราคาโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ประจำเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2559)
.........................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก    เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมเป็นเงิน 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ประจำเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม  2559) จำนวน 25 คน ดังนี้
  
                    - นักการ                                         จำนวน 2 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
                    - พนักงานขับรถยนต์                      จำนวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
                    - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    จำนวน 2 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
                    - ภารโรง                                        จำนวน 1 คนอัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
                    - พนักงานคัดแยกขยะ                    จำนวน 19 คน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด
 
                   โดยมีขอบเขตการดำเนินงานตามโครงการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ประจำเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม  2559) รายละเอียดดังนี้
 
                   ตำแหน่ง นักการ   จำนวน 2 คน
                   1. คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน               
                       - คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
                       - มีสัญชาติไทย
                   2. ขอบเขตการดำเนินงาน
                         2.1 กำหนดวันทำงานปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ  5  วัน)
                         2.2 กำหนดเวลาทำงาน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                   3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                         - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ - ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บและค้นหา หนังสือ กรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือพิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอก          ลงรายการต่างๆ ช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป ช่วยทำบันทึกย่อเรื่อง ช่วยจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
                       - อยู่เวรห้องควบคุมตาชั่งกรณีที่เป็นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) อย่างน้อยวันละ 1 คน
                       - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
                   4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                       อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จำนวน 2 คน เป็นเงิน 54,000 บาท    ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้
                      งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จำนวนเงิน 18,000 บาท
                      งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวนเงิน 18,000 บาท
                      งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 18,000 บาท
               เมื่อส่งงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกำหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                   ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 คน
                   1.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน                
                       - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                       - มีใบอนุญาตขับรถยนต์
                       - มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์
                       - มีสัญชาติไทย
                   2. ขอบเขตการดำเนินงาน
                        1. กำหนดวันทำงานปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ  5  วัน)
                        2. กำหนดเวลาทำงาน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                   3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                      ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์  และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                   4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                      อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จำนวน 1 คน เป็นเงิน 27,000 บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้
                      งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จำนวนเงิน 9,000 บาท
                      งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวนเงิน 9,000 บาท
                      งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 9,000 บาท
               เมื่อส่งงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกำหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จำนวน 2 คน
                   1.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                       - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                       - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
                       - มีสัญชาติไทย
                  2. ขอบเขตการดำเนินงาน
                         2.1 กำหนดวันทำงานปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ  7  วัน)
                         2.2 กำหนดเวลาทำงาน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 07.00–20.00 น.
                   3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการเปิด – ปิด ประตูทางเข้า อยู่เวรกลางวัน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.00 น.) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000 ตารางเมตร
                   หมายเหตุ 
                     - ทำงานวันละ 12 ชั่วโมงต่อวันไม่มีวันหยุด
                   - เป็นอัตราราคาที่รวมค่าบริหารจัดการกำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการแล้ว
                   - ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
                   4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                      อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จำนวน 2 คน เป็นเงิน 54,000 บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้
                      งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จำนวนเงิน 18,000 บาท
                      งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวนเงิน 18,000 บาท
                      งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 18,000 บาท
               เมื่อส่งงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกำหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                   ตำแหน่ง ภารโรง  จำนวน 1 คน
                   1.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                       - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                       - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
                       - มีสัญชาติไทย
                   2. ขอบเขตการดำเนินงาน
                         2.1 กำหนดวันทำงานปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ  5  วัน)
                         2.2 กำหนดเวลาทำงาน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                   3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                       - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิด – ปิด ประตูอาคารและโรงงาน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                        - ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
                   4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                      อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จำนวน 1 คน เป็นเงิน 27,000 บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้
                      งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จำนวนเงิน 9,000 บาท
                      งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวนเงิน 9,000 บาท
                      งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 9,000 บาท
               เมื่อส่งงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกำหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                   ตำแหน่งพนักงานคัดแยกขยะ  จำนวน 19 คน
                   1.คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
                        - ไม่กำหนดคุณวุฒิ
                       - อ่านหนังสือออก  เขียนหนังสือได้
                         - มีสัญชาติไทย
                   2. ขอบเขตการดำเนินงาน
                         2.1 กำหนดวันทำงานปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ (สัปดาห์ละ  5  วัน)
                         2.2 กำหนดเวลาทำงาน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. โดยจะต้องมีเวลาทำงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลกำหนด
                   3. กำหนดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
                       - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล การบรรจุปุ๋ยและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                       - ปฏิบัติงานอื่นๆที่อยู่ในข้อตกลงเพิ่มเติม
                   4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                      อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/คน/เดือน/งวด จำนวน 19 คน เป็นเงิน 513,000 บาท   ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้
                      งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 จำนวนเงิน 171,000 บาท
                      งวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 จำนวนเงิน 171,000 บาท
                      งวดที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 171,000 บาท
                 เมื่อส่งงานเสร็จตามสัญญาที่เทศบาลกำหนดและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
                  ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 675,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 17/2559 ลงวันที่ 12 กันยายน 2559
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคภากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  ณ  งานพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th. และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
                 อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเท่านั้น
 
ประกาศ  ณ  วันที่  12  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2559