เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4(ตลาดสระแก้ว)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว
ศูนย์ที่ 4(ตลาดสระแก้ว)
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่ 4(ตลาดสระแก้ว) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรทอง บุญบาดาล เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ 25/2559 (สอบราคา) ลงวันที่ 4 เมษายน 2559  วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 321,589 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)  ได้ส่งมอบงานในวันที่ 9 กันยายน 2559 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  12  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2559