เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
……………………………………………………
 
                   ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่องสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ลงวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 (ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว) นั้น
 
                   บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ บริษัท สยามนิสสันสระแก้ว วัฒนาจำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 785,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก บริษัท สยามนิสสันสระแก้ว วัฒนาจำกัด เป็นผู้ดำเนินงานโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
                                               
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ       ณ      วันที่   10   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ส.ค. 2559