เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ
จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)
-----------------------------------------------------
      เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้นในการประมูล 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
                    1.ลักษณะทั่วไป
                    - เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ชนิด 6 ล้อ
                   ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด – ปิด 2 บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด
                   ตอนท้าย หลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร พร้อมที่รองรับขยะมูลฝอยและคันบังคับการทำงานของระบบไฮโดรลิคในการอัดขยะมูลฝอย
                   - มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม
                   - ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
                   - มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจรทุกประการ
                   2.ระบบเครื่องยนต์
                   - เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
                   - มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า
                   - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,500 ซีซี
                   - ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
                   - เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ไม่ต่ำกว่า 2315 - 2551 หรือมีมาตรฐานสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่าระดับที่ 4
                   - โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่ถูกต้องมาในวันยื่นซอง
                   3.ตู้บรรจุขยะมูลฝอย
                   - เป็นตู้บรรจุขยะมูลฝอยลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร
                   - ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ผนังภายในตู้บรรจุขยะด้านบนและด้านข้างทั้ง 2 ด้านเรียบ ภายนอกมีโครงเหล็กเสริมในแนวตั้งเพื่อความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 3 แนว คานขวางด้านหลังสุดของตัวตู้ที่ติดกับพื้นให้ทำเป็นกล่อง ภายในกล่องทำด้วยสแตนเลส ด้านบนพื้นตะแกรงเหล็กเจาะรูตลอดแนวเพื่อรองรับน้ำเสีย ใต้คานขวางด้านหลังนี้ให้เจาะรูใส่ท่อเพื่อระบายน้ำเสียลงถังเก็บน้ำเสีย
                   - มีแผ่นเหล็กติดตั้งในแนวลาดเอียง เพื่อใช้สำหรับในการดันขยะมูลฝอยทิ้งออกจากถัง
 เมื่อดันออกสุดจะเสมอกับตัวตู้ทำให้มูลฝอยไหลออกง่าย
                   - ตอนท้ายถังมีที่รองรับขยะมูลฝอย พร้อมคันบังคับการทำงานของระบบไฮโดรลิคในการอัดขยะมูลฝอย
                   - ส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร
                   - โดยแนบแบบแสดงการติดตั้งตู้บรรทุกมูลฝอยและตำแหน่งกระบอกไฮโดรลิคมาในวันยื่นซอง
 
                    4.ชุดอัดขยะและระบบการทำงาน
                   - การทำงานของแผ่นอัดและคายมูลฝอย เมื่อเลื่อนแผ่นอัดคายมูลฝอยไว้ที่ส่วนท้ายและ
เริ่มทำการอัดขยะเพื่อให้การทำงานของแผ่นอัดกับขยะมีความหนาแน่น อัดขยะได้ปริมาณมากที่สุดแผ่นอัดคายมูลฝอยจะเคลื่อนที่ไปส่วนหน้าของตู้ โดยมีชุดควบคุมการเคลื่อนที่ร่วมกับวาล์วควบคุมการเดินหน้าและถอยหลังของแผ่นอัดคายมูลฝอย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
                  - วาล์วควบคุมการอัดขยะด้านท้ายเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ เมื่อดึงหรือดันคันโยก โดยไม่
ต้องใช้มือกดค้างไว้กระบอกไฮโดรลิคจะทำงานและจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อยืดหรือหดสุดจังหวะ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทำงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
                  - กระบอกไฮโดรลิคทุกกระบอกเป็นแบบทำงาน 2 ทาง (DOUBLE ACTING)
                  - กระบอกไฮโดรลิคของชุดอัดขยะด้านท้าย (ใบกวาดขยะ, แผ่นเลื่อนอัดขยะ) และยกเปิดท้ายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 90 มม.
                  - กระบอกไฮโดรลิคของชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE) ต้องติดตั้งภายนอกทั้งสองข้างของตัวถังรองรับขยะ (TAILGATE) เพื่อสามารถซ่อมบำรุงได้โดยง่าย
                  - กระบอกไฮโดรลิคของชุดแผ่นอัดคายมูลฝอยเป็นแบบหลายชั้นทำงานสองทาง (TELESCOPIC DOUBLE ACTING CYLINDER) โดยมีขนาดของแกนกระบอกช่วงเล็กสุดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 75 มม. ติดตั้งด้านหน้าส่วนบนของตัวถังทำงานในแนวทแยงลง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
                  - ปั้มน้ำมันไฮโดรลิคมีขนาดไม่น้อยกว่า 65 ซี.ซี. ต่อรอบ สามารถสร้างแรงดันสูงสุด (MAX.PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว ตัวเสื้อปั้มแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือฝาหน้าด้านเพลาขับและตัวเสื้อ โดยไม่มีฝาปิดด้านหลัง เพื่อสะดวกแก่การซ่อมบำรุง และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
                 - มีวัสดุป้องกันการสึกหรอชุดแผ่นอัดคายขยะมูลฝอย
                 - มีวัสดุป้องกันการสึกหรอชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ
                 - มีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรง สำหรับกันขยะจากภายในตัวถังไม่ให้อัดกับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE)
                 - ชุดอัดท้ายสามารถปลดล็อคและล็อคได้เองกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอยเมื่อเปิดขึ้นและปิดลง
 
                   5.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ
                 - ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน                                      จำนวน  1  ชุด
                 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง         จำนวน  1  ชุด
                - ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง                                         จำนวน  1  ชุด
                - แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม                                     จำนวน  1  ชุด
                - บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม                                          จำนวน  1  ชุด
                - ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ                                            จำนวน  1  ชุด
                - ชุดอัดจารบี                                                             จำนวน  1  ชุด
                - เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต       จำนวน  1  ชุด
                - หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ            จำนวน  1  ชุด
 
                   6.สีรถยนต์
                - พ่นสีตามที่ราชการกำหนดให้ โดยสีรองพื้นเป็นระบบอีพ๊อคซี่ และสีทับหน้าเป็นสีประเภทโพลี่ยูรีเทน
                    7.เงื่อนไขในการพิจารณา
                   1. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
                   2. ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบการติดตั้งตู้และตัวถังรองรับมูลฝอย และตำแหน่งกระบอกไฮดรอลิค มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
                   3. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อครถยนต์ ,แบบชุดวาล์วควบคุม ,แบบกระบอกไฮดรอลิคและแบบปั้มน้ำมันไฮดรอลิค ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจน ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลฯ และเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
                   4. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถยนต์, ชุดวาล์วควบคุม, กระบอกไฮดรอลิค, ปั้มน้ำมันไฮดรอลิค และโรงงานผู้ผลิตตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
                   5. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิค อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
                   6. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์แสดงด้วย      
                   7. เทศบาลเมืองสระแก้วจะชำระราคาให้ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว
                   8. ส่งมอบงานภายใน 120 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา             

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                   1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว 
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
                    6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ - รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    7. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดง ณ วันยื่นเอกสารเสนอราคา
                    8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                    กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.
 
                   กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ     ณ     วันที่   11   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2559