เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3
------------------------------------------

                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 3 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ เป้นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 32/2559  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวน 282,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 นั้น

                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ส.ค. 2559