เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30x40 เมตร ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30x40 เมตร ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
------------------------------------------

                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยการสอบราคาก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 30x40 เมตร ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรี มีชัย เป้นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 20/2559 (สอบราคา) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวน 1,566,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นั้น

                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2559