เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับงานโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
------------------------------------------

                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยการสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ เป้นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 26/2559 ] ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นั้น

                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2559