เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10 ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล 2
(บ้านลัดกะสัง)
....................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารส้วมขนาด 10    ที่นั่ง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดย บริษัท ส.รุ่งโรจน์ อรัญ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 8/2559 (สอบราคา) ลงวันที่  28 ตุลาคม 2558 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 22 เมษายน  2559 นั้น
 
                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่   27 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น
 
                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  26  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2559    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2559