เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 6 งวดที่ 7 และงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 6 งวดที่ 7 และงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย)
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า โฮม ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E4/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 จำนวนเงิน 10,303,000 บาท (สิบล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 6 งวดที่ 7 และงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
                   งวดที่ 6 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,030,300 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่น   สามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้
                   - งานก่อสร้างผิวพื้นและผนังอาคารชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
                   - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
                   - งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ
 
                   งวดที่ 7 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,030,300 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่น   สามร้อยบาทถ้วน)  ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้
                   - งานติดตั้งระบบประปา แล้วเสร็จ
                   - งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
                   - งานทำผิวหินขัด แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ
 
                   งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 15 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,545,450 บาท    (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้
                   - งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและครุภัณฑ์งานไฟฟ้า แล้วเสร็จ
                   - งานติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จ
                   - งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
                   - งานระบบไฟฟ้าและระบบประปาพร้อมทดสอบระบบ แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
                   - ปรับพื้นที่ก่อสร้างและทำความสะอาดอาคาร แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ

                        ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่  15  มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป                              

 
ประกาศ      ณ     วันที่    15    เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2559