เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีแยกถนนเทศบาล 17 ซอย 2 (ซอยข้างสนามกีฬาแยกเข้าบ้านทหาร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
 เรื่อง   ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีแยก
ถนนเทศบาล 17  ซอย 2 (ซอยข้างสนามกีฬาแยกเข้าบ้านทหาร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
……………………………………………………
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางวีแยกถนนเทศบาล 17 ซอย 2 (ซอยข้างสนามกีฬาแยกเข้าบ้านทหาร) ราคากลาง 738,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้วและเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. และบริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น
 
                        บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด  ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ โดยเสนอราคา 736,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.27
                                               
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ    ณ   วันที่   9   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2559