เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ซอยเข้าบ้านประธานณรงค์ หมู่บ้าน)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงหมายเลข 317
(ซอยเข้าบ้านประธานณรงค์ หมู่มาก)
------------------------------------------
 
                    ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ซอยเข้าบ้านประธานณรงค์ หมู่มาก) โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 15/2559 (สอบราคา) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 วงเงินในสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 98,000.- (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 9 มีนาคม 2559 นั้น
                      
                    ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่   14 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป      

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                        

 
ประกาศ     ณ    วันที่   14    เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2559