เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม)
     (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 4
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน.ศท. 4/12) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า โฮม ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E4/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 จำนวนเงิน 10,303,000 บาท (สิบล้านสามแสนสามพันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง (งวดที่ 4) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   งวดที่ 4 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 10 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,030,300 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่น-สามร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้
                   - งานคอนกรีตคานโครงหลังคา แล้วเสร็จ
                   - งานติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จ
                   - งานคอนกรีตบันได ชั้นที่ 3 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
                   - งานเทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จรูป ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
                   - วางท่อระบบประปาและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ

                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่  2  กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ      ณ     วันที่    2    เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2559