เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ซอยเข้าบ้านประธานณรงค์ หมู่มาก)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงหมายเลข 317
(ซอยเข้าบ้านประธานณรงค์ หมู่มาก)
 ........................................................
                 ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ซอยเข้าบ้านประธานณรงค์ หมู่มาก) ลงวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น AC2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
                 บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 98,000.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว     
 
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2559