เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2 ข้างศาลากลางบ้าน (ซอยบ้านนายพงษ์ บ้านใหญ่)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2
ข้างศาลากลางบ้าน (ซอยบ้านนายพงษ์ บ้านใหญ่)
 ..............................................
                  ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2 ข้างศาลากลางบ้าน (ซอยบ้านนายพงษ์ บ้านใหญ่) ลงวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
                  บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด          วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท (สามแสนบ้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว     
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2559