เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 บริเวณสุดซอยต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านประธานจ้อย)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1
บริเวณสุดซอยต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านประธานจ้อย)
 ...................................................
                    ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 บริเวณสุดซอยต่อจากถนนเดิม (ซอยบ้านประธานจ้อย) ลงวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
                     บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 331,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว     
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2559