เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
....................................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้
                    โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 1 บริเวณสุดซอยต่อจากถนนเดิม(ซอยบ้านประธานจ้อย)
                   - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                      416,000.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่   6/2559
                   โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 2 ข้างศาลากลางบ้าน(ซอยบ้านนายพงษ์ บ้านใหญ่)
                   - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                      341,000.-บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                  400.-บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  90 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่     7/2559
                   โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวงหมายเลข 317 (ซอยเข้าบ้านประธานณรงค์ หมู่มาก)
                   - ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                       108,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                  300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่     8/2559
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 865,000.-บาท (แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                   5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6.  บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ         
                   7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14  มกราคม  2559 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 15  มกราคม  2559 ถึงวันที่  28  มกราคม  2559  ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกใน วันที่ 29 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2
                                        
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนฯ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  14 มกราคม 2559  ถึงวันที่  28 มกราคม 2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3742-1375 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocrement.go.th และเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 14 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2559