เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 4 และงวดที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย)    
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) งวดที่ 4 และงวดที่ 5
------------------------------------------
                    ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (แบบตอกเสาเข็ม) (รหัส สน. ศท. ชั้นลอย) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้า โฮม ตามสัญญาจ้าง เลขที่ E5/2558 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558 จำนวนเงิน 7,728,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง (งวดที่ 4 และงวดที่ 5) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   งวดที่ 4 ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 20 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,545,600 บาท                  (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้
                   - มุงกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ
                   - ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างบล็อกระบายอากาศเซาะร่อง แล้วเสร็จ
                   - ฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ
                   - หล่อคอนกรีตผนัง คสล. พร้อมฉาบปูน แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างพื้น คสล. ผิวขัดมัน แล้วเสร็จ
                   - วางระบบสุขาภิบาลภายในผนังอาคาร แล้วเสร็จ
                   - ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8” x 8” แล้วเสร็จ
                   - ก่อสร้างพื้นเวที แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ
 
                   งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 25 ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน 1,932,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จ ดังนี้
                   - ติดตั้งผนังเกล็ดระบายอากาศ แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งราวกันตกและราวบันได แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
                   - ติดตั้งระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
                   - ทาสีผนังอาคารและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ
                   - ขัดแต่งผิวหน้าพื้นเวที แล้วเสร็จ
                   - เชื่อมระบบสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบภายในโรงเรียน แล้วเสร็จ
                    - ทดสอบระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
                   - ทำความสะอาดอาคารและบริเวณสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                   - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้างแล้วเสร็จ
 
                        ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่  11  มกราคม  2559  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ     ณ    วันที่    11    เดือน   มกราคม   พ.ศ.   2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2559