เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 
....................................................
 
                 ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดย บริษัท ซับซกเซี้ยง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 7/2559 (สอบราคา)  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 วงเงินในสัญญาจ้าง จำนวนเงิน จำนวนเงิน 183,500.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นั้น
 
                 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 21 ธันวาคม  2558  เวลา 08.30 น
 
                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2558