เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 6 โครงการ
....................................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนจำนวน 6 โครงการ รายละเอียดดังนี้
                   1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้างโบสถ์คริสต์ ถนนเทศบาล 20 ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                   ราคากลาง                 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง   60 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่   38/2557
                   2.โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านคลองนางชิง ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 295 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                   3.โครงการก่อสร้างถนน ถนนสุวรรณศรเชื่อมศาลาประชาคมหนองนกเขาก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                   ราคากลาง                 302,000.-บาท (สามแสนสองพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  60 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่     40/2557
                   4.โครงการก่อสร้างถนน ถนนเทศบาล 10 เชื่อมหลังวัดสระแก้ว ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                   ราคากลาง                 264,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                          กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  60 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่     41/2557
                   5.โครงการก่อสร้างถนนถนนเทศบาล 10 เชื่อมหลังอำเภอเมืองสระแก้ว ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 364.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 1,456 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                   ราคากลาง       869,000.-บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)                              ค่าแบบแปลน              500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  90  วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่     42/2557
                   6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกเทศบาล 13 (หลังร้านกิจวิโรจน์) ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                   ราคากลาง      116,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาถ้วน)            
                   ค่าแบบแปลน               500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  60  วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่    43/2557
                  
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,888,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                   5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6.  บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                                           
                   7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่31 กรกฎาคม2557 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่1 สิงหาคม2557 ถึงวันที่14 สิงหาคม2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 15 สิงหาคม2557 ตั้งแต่เวลา10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ)ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนฯ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่31 กรกฎาคม2557 ถึงวันที่14 สิงหาคม2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0-3742-1375 ต่อ 111ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocrement.go.thและเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่  31 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2557