เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ปประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Auction)
------------------------------------------
                   เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
                    1. งานซ่อมหลังคาและเกล็ดช่องระบายอากาศหน้าจั่ว อาคารสำนักงานเทศบาลฯ
                    2. งานฝ้าเพดาน ชั้น 3 และห้องน้ำทั้ง 3 ชั้น
                    3. ห้องประชุมสภาชั้น 3
                    4. ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว
                    5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองการศึกษา
                    6. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลัง
                    7. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองช่าง
                    8. ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักปลัด
                    9. ปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง ทั้ง 3 ชั้น
                    10. งานปูพื้น อาคารสำนักงานทั้ง 3 ชั้น
                    11. งานประกอบเฟอร์นิเจอร์
                    12. งานทาสี ภายนอก-ภายใน อาคารสำนักงานเทศบาลฯ กำแพงรั้ว โรงจอดรถ
                    13. งานไฟฟ้า อาคารสำนักงานเทศบาลฯ 3 ชั้น
                    14. ทางลาดขึ้น-ลง คนพิการ
                    15. งานครุภันฑ์
(ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ราคาเริ่มต้นของการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                  
                    จำนวนเงิน 3,792,500 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8
                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น          
                   5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,517,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กองช่าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
             
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th

ประกาศ    ณ    วันที่   1   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2557


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2557