เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
.........................................................
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้
                  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล     เมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                           2,584,000 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
                   ค่าแบบแปลน                       5,000 บาท
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      120 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E1/2557
 
                   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 20 (ซอยอีซูซุ) จากถนนสายเลี่ยงเมือง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นถนน คสล. ดังนี้
                   ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน  ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน  ไม่น้อยกว่า 1,525 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                           2,249,000 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                       5,000 บาท
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      120 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E2/2557
 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,833,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
                   5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 % ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
 
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.        ณ กองช่าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่    21 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดยื่นซองประมูล ตามวันและเวลา ดังนี้
                        1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
                   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 20 (ซอยอีซูซุ) จากถนนสายเลี่ยงเมืองถึงสุดเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
                   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น.
 
                   กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลา ดังนี้
                        1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ในวันที่ 8  เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น.  ถึงเวลา 10.30 น.
                   2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 20 (ซอยอีซูซุ) จากถนนสายเลี่ยงเมือง ถึงสุดเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 8  เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 10.45 น.  ถึงเวลา 11.15 น.
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนเอกสารประมูลจ้างฯ ได้ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน    สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่  7  มีนาคม  พ.ศ. 2557


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2557