เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการวางท่อน้ำประปา จำนวน 7 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   สอบราคาโครงการวางท่อน้ำประปา จำนวน 7 โครงการ
....................................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 7 โครงการ รายละเอียดดังนี้
                         1. โครงการวางท่อน้ำประปา ถนนเทศบาล 7 เชื่อมถนนเทศบาล 5 (บ้านลุงครอบ ถึงบ้านนายกุ้งดู๋ดี๋) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0391/56(1/1)
                   ราคากลาง              179,900.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง   30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่    31/2557
                         2. โครงการวางท่อน้ำประปา ชุมชนย่อยที่ 6 ถนนเทศบาล 18 (แยกซอยบ้านหมอจรัญถึงอู่ช่างแป้ว) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0392/56(1/1)
                   ราคากลาง                 168,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่   32/2557
                   3. โครงการวางท่อน้ำประปา ชุมชนย่อยที่ 1 (บ้านคำเจริญ) บริเวณสุดซอยต่อจากเดิม (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0393/56(1/1)
                   ราคากลาง             157,800.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่      33/2557
                   4. โครงการวางท่อน้ำประปา ชุมชนย่อยที่ 9 ถนนเทศบาล 17 ซอย 5 (แยกยายเต็มอาหารเวียดนาม) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0395/56(1/1)
                   ราคากลาง               438,200.-บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่      34/2557
                   5. โครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณเทศบาล 20 (แยกโรงน้ำแข็ง YK) ต่อจากเดิมสุดเขตเทศบาล (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0397/56(1/1)
                   ราคากลาง  129,200.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)                              ค่าแบบแปลน              200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30  วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่       35/2557
                          6. โครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 12 (บ้านคลองจาน) กลุ่มบ้านนายมีต่อจากบ้าน สท.สมชาย แม่นปืน (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0404/56(1/1)
                   ราคากลาง    226,400.-บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                                ค่าแบบแปลน                   200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30  วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่       36/2557
                    7. โครงการวางท่อน้ำประปา บริเวณชุมชนเมืองย่อย ที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์ (ซอยอู่อำนาจการช่าง) (ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เลขที่ กปภ.ข.0400/56(1/1)
                   ราคากลาง               175,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  30 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่    37/2557
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,475,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                   
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                  1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                  2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 6.  บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                  7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์    เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19  มิถุนายน  2557 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว และในวันที่  20 มิถุนายน  2557 ถึงวันที่ 1  กรกฎาคม  2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
          กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในวันที่ 2  กรกฎาคม  2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสระขวัญ)      ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนฯ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่19  มิถุนายน  2557  ถึงวันที่ 1  กรกฎาคม  2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3742-1375 ต่อ 111 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocrement.go.th และเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่  19   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2557


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 มิ.ย. 2557