เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

1.ใบสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ. /ผ.ถ. 4/1
2.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดกว้าง 8.5 ซม. ยาว 13.5 ซม.
    - สมาชิกสภาเทศบาล  24 ใบ
    - นายกเทศมนตรี        60 ใบ
3.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
    - พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4.ทะเบียนบ้านฉบับจริง
    - พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์
6.ค่าธรรมเนียมการสมัคร
    - สมาชิกสภาเทศบาล   3,000 บาท
    - นายกเทศมนตรี          8,000 บาท
7.หลักฐานการศึกษา (ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.)
8.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัคร (ปีภาษี พ.ศ. 2561,ปีภาษีี พ.ศ. 2562 และปีภาษีี พ.ศ. 2563)  เว้นแต่เป็นผู้ไม่เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการเสียภาษี (ตามแบบ ส.ถ. /ผ.ถ. 4/2)
9.หลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ

สมัครวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว โทร. 037-241491  โทรสาร. 037-242702


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2564