เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

    รายละเอียดข่าว

    ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับแจ้งจากจังหวัดสระแก้วว่า กรมการปกครองได้มีประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครอง จำนวน 4 ฉบับ ออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน กำหนดพื้นที่และระยะเวลาที่จะยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดระยะเวลาให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียม เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศสำนักทะเบียนกลางประกาศกรมการปกครอง และกรณีมีเหตุจำเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน แต่หากจำเป็นต้องขยายเวลาเกินกว่า 30 วัน ให้รายงานผู้อำนวยการกลางหรืออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อพิจารณาดำเนินการให้ตามความเหมาะสมต่อไป    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2564