เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม
เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564
******************
                   ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาล ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล นั้น
                   ดังนั้น เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวีชาชีพ ส่งเสริม/เสริมสร้างคุณภาพบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้วให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลไปในแนวทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน  เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2564 ดังนี้
                   1. ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
                   2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ สามัคคี และมีความรับผิดชอบ
                   3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบ และถูกกฎหมาย
                   4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
                   5. ให้บริการประชาชนด้วยจิตบริการ มีอัธยาศัยไมตรี รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน เสมอภาค   ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
                   6. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
                   7. ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                      ประกาศ   ณ   วันที่   4   มกราคม   พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564