เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2564
******************
                   ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศ เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 โดยกำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน นั้น
                   ดังนั้น เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน  เทศบาลเมืองสระแก้ว จึงขอประกาศกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2564 โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
                   1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
                   2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
                   3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
                   4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
                   5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
                   6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
                   7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
                   8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
                   9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
                   ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย

                                      ประกาศ   ณ   วันที่    4    มกราคม   พ.ศ. 2564

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2564