เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
..................................................................
 
        ตามมติสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ระยะเวลา 30 วันนั้น
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ 1 วันที่  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2563