เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
..................................................................
 
        ตามมติสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลา 30 วันนั้น
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว มีกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 7 เมษายน  พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2563