เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


สภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. 2564 แห่งสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
..................................................................
 
        ด้วยสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563และที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้มีมติให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว
 
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 24๙๖แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 จึงกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
        สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
        1.   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลา 30 วัน
        2.   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ระยะเวลา 30 วัน
        3.   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ระยะเวลา 30 วัน
        สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564
        1.   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ระยะเวลา 30 วัน

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2563