เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลเมืองสระแก้ว
*******************
                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  นั้น
                    อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 (2) จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลเมืองสระแก้ว  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563
 
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2562